Thư viện video của YouTube có những thứ không phù hợp với trẻ nhỏ. Nếu bạn muốn kiểm soát việc sử dụng internet bằng cách chặn Youtube, bạn có thể một số hoặc toàn bộ các video trên máy tính hoặc thiết bị.

Bạn đang xem: cách chặn youtube cho trẻ em

Từ VLOS

Thư
viện
video
của
YouTube

những
thứ
không
phù
hợp
với
trẻ
nhỏ.
Nếu
bạn
muốn
kiểm
soát
việc
sử
dụng
internet
bằng
cách
chặn
Youtube,
bạn

thể
một
số
hoặc
toàn
bộ
các
video
trên
máy
tính
hoặc
thiết
bị.
Ảnh minh họa

Các
bước

[

sửa

]

Sử
dụng
Chế
độ
Hạn
chế
của
YouTube

[

sửa

]

 1. Truy
  cập
  trang
  YouTube
  trên
  trình
  duyệt
  web.
  Bạn

  thể
  kích
  hoạt
  Safety
  Mode
  (Chế
  độ
  An
  toàn)
  trên
  YouTube,
  chỉ
  cho
  phép
  người
  dùng
  truy
  cập
  video
  phù
  hợp
  với
  mọi
  lứa
  tuổi.
  Đây

  lựa
  chọn
  tốt
  nhất
  nếu
  muốn
  để
  mọi
  người
  đều
  vào
  được
  Youtube

  trẻ
  em
  sẽ
  xem
  những
  video
  bổ
  ích

  an
  toàn.[1]

  • Nếu
   muốn
   chặn
   YouTube
   với
   tất
   cả
   mọi
   người,
   hãy
   xem
   phần
   tiếp
   theo.
  • Bộ
   lọc
   của
   Chế
   độ
   Hạn
   chế
   (Restricted
   Mode)
   này
   dựa
   theo
   đánh
   dấu
   cộng
   đồng
   nên
   không
   chính
   xác
   100%.[2]
 2. Đăng
  nhập
  tài
  khoản
  Google.
  Đừng
  quên
  đăng
  nhập
  Youtube
  bằng
  tài
  khoản
  Google

  trẻ
  em
  không

  quyền
  truy
  cập.
  Như
  vậy
  mới
  đảm
  bảo
  được
  rằng
  bọn
  trẻ
  không
  thể
  tự
  tắt
  Chế
  độ
  Hạn
  chế.
 3. Kéo
  xuống
  cuối
  trang.
  Tìm
  mục
  “Restricted
  Mode”.
 4. Nhấp
  chuột
  vào
  “Restricted
  Mode”.
  Bạn
  sẽ
  thấy
  tùy
  chọn

  dưới
  trình
  đơn.
 5. Nhấp
  chuột
  vào
  tùy
  chọn
  “On”
  (Bật)
  sau
  đó
  chọn

  “Lock
  Restricted
  Mode”

  (Khóa
  Chế
  độ
  Hạn
  chế).
  Bạn
  được
  yêu
  cầu
  nhập
  lại
  mật
  khẩu
  Google.
 6. Nhấp
  chuột
  vào

  “Save”

  (Lưu).
  Đây
  alf
  thao
  tác
  khóa
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  trên
  trình
  duyệt
  của
  bạn.
 7. Lập
  lại
  các
  thao
  tác
  trên
  với
  bất
  kỳ
  trình
  duyệt
  nào
  trên
  máy
  tính
  của
  bạn.
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  chỉ
  được
  áp
  dụng
  với
  những
  trình
  duyệt

  bạn
  kích
  hoạt,
  nên
  bạn
  phải
  tự
  cài
  đặt
  chế
  độ
  này
  theo
  cách
  thủ
  công
  trên
  từng
  trình
  duyệt.
  Cách
  thực
  hiện
  trên
  từng
  trình
  duyệt
  đều
  giống
  nhau.[3]
 8. Tắt
  chức
  năng
  duyệt
  web
  ẩn
  danh
  hoặc
  riêng

  trên
  tất
  cả
  các
  trình
  duyệt.
  Hầu
  hết
  các
  trình
  duyệt
  đều

  chế
  độ
  “ẩn
  danh”
  khiến
  bạn
  không
  thể
  kiểm
  tra
  lịch
  sử
  duyệt
  web.
  Chức
  năng
  này
  cũng
  qua
  mắt
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  trên
  Youtube.
  Bạn
  cần

  hiệu
  hóa
  2
  chức
  năng
  trên
  từng
  trình
  duyệt.

  • Tham
   khảo
   thêm
   bài
   viết
   trên
   mạng
   để
   biết
   cách
   tắt
   chức
   năng
   duyệt
   web
   ẩn
   danh

   riêng
   tư.
 9. Bật
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  trên
  ứng
  dụng
  Youtube.
  Nếu
  bạn
  còn
  các
  thiết
  bị
  khác
  được
  cài
  Youtube,
  bạn
  cần
  kích
  hoạt
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  trên
  ứng
  dụng
  đó.

  • Mở
   ứng
   dụng
   YouTube.
  • Nhấn
   nút
   Menu
   (Trình
   đơn)
   rồi
   chọn
   “Settings”
   (Cài
   đặt).
  • Chọn
   “General”
   (Chung)
   rồi
   tích
   vào
   hộp
   thoại
   “Restricted
   mode”
   (Android),
   hoặc
   vào
   mục
   “Restricted
   Mode
   Filtering”
   (Bộ
   lọc
   Chế
   độ
   Hạn
   chế)
   rồi
   chọn
   “Strict”
   (Nghiêm
   ngặt)(iOS).
 10. Bật
  Chế
  độ
  Hạn
  chế
  trên
  trình
  duyệt
  di
  động.
  Trình
  duyệt
  trên
  điện
  thoại
  thông
  minh

  máy
  tính
  bản
  cũng

  Chế
  độ
  Hạn
  chế.

  • Mở
   trình
   duyệt
   di
   động
   rồi
   truy
   cập
   trang
   Youtube.
  • Nhấn
   vào
   nút
   trình
   đơn

   góc
   phải
   phía
   trên
   màn
   hình
   rồi
   chọn
   “Settings”.
  • Bật
   công
   tắc
   của
   “Restricted
   Mode”.

Chặn
YouTube
trên
một
Máy
tính

[

sửa

]

 1. Mở
  tập
  tin
  hosts.
  Nếu
  bạn
  chỉ

  một
  máy
  tính
  trong
  mạng,
  bạn

  thể
  chỉnh
  sửa
  tập
  tin
  hosts
  để
  chặn
  truy
  cập
  Youtube
  (hoặc
  bất
  kỳ
  trang
  nào
  khác).
  Cách
  này
  chỉ
  hiệu
  quả
  với
  máy
  tính
  đơn
  lẻ

  bạn
  phải
  thực
  hiện
  trên
  từng
  máy
  một.
  Nếu
  sở
  hữu
  nhiều
  thiết
  bị,
  bạn
  hãy
  xem
  phần
  tiếp
  theo.
  Tập
  tin
  hosts
  trên
  Windows

  OS
  X
  nằm

  vị
  trí
  khác
  nhau:

  • Windows

   Tìm
   tập
   tin
   hosts
   tại
   đường
   dẫn

   C:\Windows\System32\drivers\etc.
   Nhấp
   chuột
   phải
   rồi
   chọn
   “Open
   With”
   (Mở
   với)
   rồi
   chọn
   “Notepad.”

  • Mac

   Mở
   Terminal
   trong
   thư
   mục
   Utilities
   (Tiện
   ích).

   sudo
   /bin/cp
   /etc/hosts
   /etc/hosts-original
   rồi
   nhấn
   phím

   Return

   .

   tiếp

   sudo
   nano
   /etc/hosts/

   nhấn
   phím

   Return

   .
   Đây

   cách
   mở
   tập
   tin
   hosts
   trong
   phần
   mềm
   chỉnh
   sửa
   văn
   bản.

 2. Thêm
  dòng
  mới

  cuối
  tập
  tin.
  Bạn
  phải
  thêm
  các
  trang
  web
  bạn
  muốn
  chặn
  vào
  phần
  cuối
  tập
  tin
  hosts.
  Viết
  dòng
  mới
  để
  chặn
  YouTube.
 3. 127.0.0.1
  www.youtube.com

  dòng
  trống.
  Đây

  dòng
  để
  chặn
  YouTube.

 4. 127.0.0.1
  m.youtube.com

  dòng
  tiêp
  theo.
  Đây

  dòng
  chặn
  trang
  di
  động
  của
  Youtube,
  phòng
  trừ
  trường
  hợp
  người
  khác
  truy
  cập
  vào
  trang
  này.

 5. Lưu

  đóng
  tập
  tin.
  Sau
  khi
  thêm
  trang
  Youtube
  vào
  danh
  sách,
  bạn

  thể
  lưu

  đóng
  tập
  tin.
  Thay
  đổi
  sẽ
  được
  cập
  nhật
  ngay
  khi
  bạn
  khởi
  động
  lại
  trình
  duyệt.[4]

  • Nếu
   dùng
   Mac,
   nhấn
   phím

   ^

   Ctrl+O

   để
   lưu
   tập
   tin
   rồi
   nhấn

   ^

   Ctrl+X

   để
   thoát.
   Sau
   đó

   sudo
   dscacheutil
   –flush
   cache
   để
   thiết
   lập
   lại
   bộ
   nhớ
   DNS.

Chặn
YouTube
Trong
Mạng
LAN/WAN

[

sửa

]

 1. Đăng

  OpenDNS.
  Phần
  lớn
  bộ
  định
  tuyến
  không
  thể
  chặn
  các
  trang
  web
  HTTPS,
  tức

  bạn
  không
  thể
  chặn
  Youtube
  một
  cách
  hiệu
  quả
  chỉ
  với
  công
  cụ
  chọn
  lọc
  của
  bộ
  định
  tuyến.
  OpenDNS

  trang
  web
  cung
  cấp
  dịch
  vụ
  chọn
  lọc
  miễn
  phí
  (cho
  người
  dùng
  tại
  gia)

  thể
  chặn
  Youtube
  trên
  bất
  kỳ
  máy
  tính
  hay
  thiết
  bị
  nào
  kết
  nối
  với
  mạng
  này,
  thậm
  chí
  cả
  ứng
  dụng
  Youtube.
  Bạn

  thể
  đăng

  OpenDNS
  Home
  tại
  địa
  chỉ

  opendns.com/home-internet-security/.

  • Lưu
   ý
   nếu
   ai
   đó
   dùng
   điện
   thoại
   thông
   minh
   kết
   nối
   dữ
   liệu
   di
   động,
   họ

   thể
   vượt
   qua
   rào
   cản
   này.
   Bạn
   cần
   dùng
   chặn
   trực
   tiếp
   chặn
   YouTube
   trên
   thiết
   bị
   đó.
 2. Mở
  trình
  duyệt
  web
  trên
  máy
  tính
  kết
  nối
  mạng.
  Bạn
  thiết
  lập
  bộ
  định
  tuyến
  để
  kết
  nối
  với
  máy
  chủ
  OpenDNS,
  cho
  phép
  bạn
  chặn
  bất
  kỳ
  trang
  web
  nào.
  Để
  thay
  đổi
  cài
  đặt
  DNS
  của
  bộ
  định
  tuyến,
  bạn
  cần
  truy
  cập
  trang
  cấu
  hình.
 3. Mở
  trang
  cấu
  hình
  bộ
  định
  tuyến.
  Bạn
  truy
  cập
  trang
  này
  bằng
  cách
  nhập
  địa
  chỉ
  vào
  trình
  duyệt.
  Bạn

  thể
  tham
  khảo
  thêm
  các
  bài
  viết
  trên
  mạng.
  Sau
  đây

  một
  số
  địa
  chỉ
  phổ
  biến:

  • Linksys

   http://192.168.1.1
  • D-Link/Netgear

   http://192.168.0.1
  • Belkin

   http://192.168.2.1
  • ASUS

   http://192.168.50.1/
  • AT&T
   U-verse

   http://192.168.1.254
  • Comcast

   http://10.0.0.1
 4. Đăng
  nhập
  bằng
  tài
  khoản
  quản
  trị
  viên
  của
  bộ
  định
  tuyến.
  Nếu
  bạn
  đã
  đổi
  tài
  khoản
  thì
  hãy
  đăng
  nhập
  bằng
  thông
  tin
  của
  bạn.
  Còn
  không
  thì
  dùng
  tài
  khoản
  mặc
  định,
  thường
  thì
  tên
  người
  dùng

  mật
  khẩu
  đều

  “admin”
  hoặc
  khoảng
  trống.
 5. Mở
  mục
  “WAN”
  hoặc
  “Internet”.
  Thiết
  lập
  DNS
  nằm
  trong
  mục
  này.
 6. Thiết
  lập
  máy
  chủ
  DNS
  với
  máy
  chủ
  OpenDNS.
  Bộ
  định
  tuyến
  sẽ
  kết
  nối
  với
  máy
  chủ
  OpenDNS,
  giúp
  bạn
  chặn
  các
  truy
  cập
  vào
  trang
  web
  cụ
  thể.
  Nhập
  hai
  dòng
  sau
  vào
  từng
  trường
  của
  DNS:[5]

  • 208.67.222.222

  • 208.67.220.220

 7. Đăng
  nhập
  bảng
  điều
  khiển
  OpenDNS.
  Sau
  khi
  thay
  đổi
  thiết
  lập
  bộ
  định
  tuyến,
  hãy
  truy
  cập
  vào
  trang
  tài
  khoản
  OpenDNS.
  Đăng
  nhập
  bằng
  tài
  khoản
  bạn
  vừa
  tạo
  lúc
  trước.
  Bạn

  thể
  dùng
  liên
  kết
  được
  gửi
  tới
  thư
  điện
  tử.
 8. Thêm
  mạng
  nhà
  bạn
  vào
  trang
  Settings
  (Cài
  đặt).
  Bạn
  cần
  thêm
  địa
  chỉ
  IP
  mạng
  nhà
  bạn
  vào
  OpenDNS
  để

  áp
  dụng
  bộ
  lọc
  sao
  cho
  phù
  hợp.
  Bạn
  sẽ
  thấy
  địa
  chỉ
  IP

  ngay
  đầu
  trang.
  Nhập
  địa
  chỉ
  này
  vào
  trường
  “Add
  a
  network”
  (Thêm
  mạng).

  • Bạn
   được
   yêu
   cầu
   cung
   cấp
   tên
   nhận
   dạng

   thấy
   đường
   dẫn
   đến
   bản
   cập
   nhật
   OpenDNS.
   Chương
   trình
   tự
   động
   cập
   nhật
   thiết
   lập
   mạng
   OpenDNS
   khi
   bạn
   thay
   đổi
   địa
   chỉ
   IP
   động.
   Hầu
   hết
   người
   dùng
   mạng
   tại
   nhà
   đều
   được
   khuyến
   cáo
   tải
   chương
   trình
   này.
 9. Xác
  nhận
  mạng
  trong
  thư
  điện
  tử.
  OpenDNS
  sẽ
  gửi
  thư
  điện
  tử
  để
  xác
  nhận
  bạn
  đã
  thêm
  đúng
  mạng.
  Nhấp
  chuột
  vào
  đường
  dẫn
  để
  xác
  minh
  địa
  chỉ
  IP
  của
  mạng

  truy
  cập
  vào
  bộ
  lọc
  tự
  tạo.
 10. Mở
  mục
  “Web
  Content
  Filtering”
  (Lọc
  Nội
  dung
  Web)
  trong
  bảng
  điều
  khiển
  của
  OpenDNS.
  Đây

  mục
  bạn
  điền
  trang
  web
  muốn
  chặn.
 11. Nhập
  địa
  chỉ
  YouTube
  vào
  danh
  sách
  “Manage
  individual
  domains”
  (Quản

  tên
  miền
  riêng
  lẻ).
  Nhập
  các
  URLs
  sau
  vào
  danh
  sách
  chặn
  để
  chặn
  YouTube
  trên
  máy
  tính

  thiết
  bị
  di
  động,
  bao
  gồm
  cả
  ứng
  dụng
  Youtube.
  Đừng
  quên
  chỉnh
  thiết
  lập
  thành
  “Always
  block”
  (Luôn
  chặn):[6]

  • youtube.com

  • m.youtube.com

  • ytimg.com

  • ytimg.l.google.com

  • youtube.l.google.com

  • googlevideo.com

 12. Chặn
  YouTube
  trên
  thiết
  bị
  dùng
  dữ
  liệu
  di
  động.
  Phương
  pháp
  trên
  sẽ
  chặn
  tất
  cả
  truy
  cập
  Youtube
  trong
  mạng,
  nhưng
  không
  thể
  chặn
  thiết
  bị
  sử
  dụng
  dữ
  liệu
  di
  động.

Chặn
YouTube
trên
iPhone,
iPad,
hoặc
iPod

[

sửa

]

 1. Mở
  mục
  Settings
  (Cài
  đặt)
  trên
  thiết
  bị
  iOS.Bạn

  thể
  dùng
  chức
  năng
  Restrictions
  (Hạn
  chế)
  để
  chặn
  trang
  web
  YouTube
  trên
  thiết
  bị.
 2. Chọn
  “General”
  (Chung)
  sau
  đó
  chọn

  “Restrictions.”

  Đây

  thao
  tác
  mở
  trình
  đơn
  Restrictions.
 3. Chọn
  “Enable
  Restrictions”
  (Kích
  hoạt
  Hạn
  chế)
  để
  tạo
  mật
  khẩu.
  Đừng
  dùng
  chung
  mật
  khẩu
  khi
  mở
  khóa
  thiết
  bị.
  Đây

  mật
  khẩu
  để
  ngăn
  không
  cho
  người
  khác
  thay
  đổi
  thiết
  lập
  Restrictions.
 4. Chọn
  “Websites”
  trong
  mục
  “Allowed
  Content”
  (Nội
  dung
  Cho
  phép).
  Đây

  thao
  tác
  thiết
  lập
  trang
  web
  muốn
  chặn.
 5. Chọn

  “Limit
  Adult
  Content”

  (Giới
  hạn
  Nội
  dung
  Người
  lớn).
  Đây

  thao
  tác
  cho
  phép
  bạn
  thiết
  lập
  trang
  web
  cụ
  thể
  bạn
  muốn
  chặn.
 6. Chọn
  “Add
  a
  Website”
  (Thêm
  một
  trang
  web)
  trong
  mục
  “Never
  Allow”
  (Không
  bao
  giờ
  Cho
  phép).
  Sau
  đó
  bạn
  nhập
  URL
  của
  trang
  web
  muốn
  chặn.
 7. Nhập
  URLs
  của
  YouTube.
  Nhập
  các
  địa
  chỉ
  sau
  để
  chặn
  trang
  YouTube:

  • youtube.com

  • m.youtube.com

 8. Quay
  về
  trình
  đơn
  Restrictions

  tắt
  tính
  năng
  “Installing
  Apps”
  (Cài
  đặt
  Ứng
  dung).
  Đây

  bước
  chặn
  mọi
  người
  cài
  đặt
  ứng
  dụng
  mới,
  bao
  gồm
  cả
  Youtube.
 9. Xóa
  ứng
  dụng
  YouTube
  trên
  thiết
  bị.
  Nếu
  bạn
  đã
  cài
  đặt
  Youtube,
  hãy
  xóa

  đi
  để
  mọi
  người
  không
  dùng
  nữa.

  bạn
  đã

  hiệu
  hóa
  tính
  năng
  cài
  đặt
  ứng
  dụng,
  không
  ai

  thể
  tải

  cài
  đặt
  lại
  ứng
  dụng
  YouTube.

  • Nhấn

   giữ
   biểu
   tượng
   YouTube
   cho
   đến
   khi
   thấy

   rung.
  • Nhấn
   vào
   nút
   “X”

   góc
   biểu
   tượng.
   Đây

   thao
   tác
   gỡ
   cài
   đặt
   ứng
   dụng.

Chặn
YouTube
trên
Android

[

sửa

]

 1. Tải
  tập
  tin
  ứng
  dụng
  quản
  lý.
  Bạn
  cần
  ứng
  dụng
  quản

  để
  tìm
  tập
  tin
  hosts
  để
  chặn
  trang
  web.
  Một
  trong
  những
  lựa
  chọn
  thích
  hợp
  nhất

  ES
  File
  Explorer,
  bạn

  thể
  tải
  trên
  Google
  Play
  Store.
 2. Mở
  File
  Explorer.
  Bạn
  sẽ
  thấy
  thư
  mục
  Android.
 3. Nhấn
  nút
  “/”
  trong
  File
  explorer.
  Bạn
  sẽ
  truy
  cập
  vào
  thư
  mục
  nguồn.
 4. Mở
  thư
  mục
  “system”
  (hệ
  thống),
  mở
  tiếp
  “etc”.
  Đây

  thư
  mục
  chứa
  tập
  tin
  hosts.
 5. Nhấn
  vào
  tập
  tin
  “hosts”
  rồi
  chọn

  “Text”

  (Văn
  bản).
  Đây

  lệnh
  mở
  tập
  tin
  hosts
  theo
  dạng
  tập
  tin
  văn
  bản.
 6. Chọn
  phần
  mềm
  chỉnh
  sửa
  văn
  bản
  trong
  danh
  sách.
  Phần
  lớn
  các
  ứng
  dụng
  quản

  tập
  tin
  bao
  gồm
  chỉnh
  sửa
  văn
  bản
  sẽ
  nằm
  đầu
  danh
  sách.
 7. Viết
  một
  dòng
  mới
  trong
  tập
  tin
  hosts.
  Bạn
  tạo
  một
  dòng
  mới
  cho
  trang
  web
  muốn
  chặn.
 8. Chặn
  trang
  chính
  của
  YouTube.
  Nhập
  địa
  chỉ
  sau
  để
  chặn
  trang
  chính
  YouTube:

  • 127.0.0.1
   www.youtube.com

 9. Viết
  thêm
  dòng
  khác
  để
  chặn
  trang
  di
  động.
  Viết
  dòng
  khác

  nhập
  địa
  chỉ
  trang
  YouTube
  di
  động:

  • 127.0.0.1
   m.youtube.com

 10. Tải
  ứng
  dụng
  khóa.
  Sau
  khi
  chặn
  trang
  web,
  bạn
  cần
  chặn
  ứng
  dụng
  YouTube
  nữa.
  Nhiều
  thiết
  bị
  Android
  không
  thể
  xóa
  ứng
  dụng
  này,
  bạn
  cần
  sử
  dụng
  ứng
  dụng
  trung
  gian
  để
  chặn
  quyền
  truy
  cập.
  Sau
  đây

  một
  số
  ứng
  dụng
  phổ
  biến:

  • AppLock
  • App
   Lock
  • Smart
   AppLock
  • Perfect
   AppLock
 11. Tạo

  khóa.
  Khi
  mở
  ứng
  dụng
  khóa,
  bạn
  được
  yêu
  cầu
  tạo

  khóa
  mới.
  Bạn
  phải
  nhập

  này
  mới
  truy
  cập
  được
  ứng
  dụng

  thay
  đổi
  thiết
  lập.
 12. Khóa
  ứng
  dụng
  muốn
  chặn.
  Khóa
  các
  ứng
  dụng
  sau
  để
  ngăn
  mọi
  người
  truy
  cập
  vào
  YouTube:

  • YouTube
  • Play
   Store
  • Settings

Lời
khuyên

[

sửa

]

 • Không

  phương
  pháp
  nào
  hiệu
  quả
  100%,
  đặc
  biệt

  khi
  con
  cái
  bạn
  am
  hiểu
  về
  công
  nghệ.
  Bạn
  nên
  dành
  thời
  gian
  giảng
  giải
  cho
  trẻ
  về
  những
  thứ
  được

  không
  được
  phép.

Rss.jpg

Thuvienkhoahoc.com

để
nhận
được
thông
báo
khi

cập
nhật
mới.

Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách
đăng

nhận
tin
bài
viết
qua
email
hoặc like fanpageđể nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn

Trích
dẫn

[

sửa

]


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách chặn youtube cho trẻ em

Cách Chặn 1 Kênh Youtube Trên Mọi Thiết Bị Chỉ Bằng 1 Click Chuột

alt

 • Tác giả: Đặng Quang Toản Official
 • Ngày đăng: 2021-07-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2731 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Rất nhiều người bị youtube đề xuất những nội dung mà họ không thích đặc biệt là các phụ huynh hay cho con nhỏ xem điện thoại Vậy làm thế nào để chặn một kênh youtube không cho xuất hiện trên thiết bị của mình nữa. Rất đơn giản, bạn có thể chặn trên mọi thiết bị chỉ bằng 1 click chuột. cùng theo dõi nhé.
  ———————————————————————————–
  ⭐ Học youtube miễn phí: https://dangquangtoan.com/3days-free/
  ⭐ Các khóa học có phí của tôi: https://dangquangtoan.com/san-pham
  ⭐ Xin vào nhóm hỗ trợ miễn phí: https://dangquangtoan.com/nhom-free
  ———————————————————————————–
  ☘️ Đăng ký kênh (miễn phí) tại đây: https://dangquangtoan.com/youtube để nhận được thông báo mỗi khi tôi ra video hữu ích.
  ———————————————————————————–
  📞 LIÊN HỆ VỚI TÔI
  ► Chat với tôi: https://m.me/1037278133051610?ref=chat
  ► Hotline/Zalo: 0346.220.436
  ———————————————————————————–
  ☘️ THEO DÕI TÔI
  ► Fanpage: https://dangquangtoan.com/fanpage
  ► Website: https://dangquangtoan.com
  ► Youtube: https://dangquangtoan.com/youtube
  ———————————————————————————–
  🎁 DONATE CHO TÔI
  🏛️ MOMO: 0979.570.593
  🏛️ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
  Tên Tài Khoản: ĐẶNG QUANG TOẢN
  Số Tài Khoản: 0541000288283
  Chi nhánh Chương Dương
  ———————————————————————————–
  ☘️ NHỮNG CHỦ ĐỀ TÔI CHIA SẺ
  ► Xem Tất Cả Video của tôi: https://bit.ly/2zlg33H
  ► Hướng Dẫn Cách Làm Youtube: https://bit.ly/39srXs3
  ► Daily vlog cuộc sống thường ngày của tôi: https://bit.ly/2U9sSYf
  ► Bài Học Từ Những Người Thành Công: https://bit.ly/2Zttvx5
  ► Sách Hay Nên Đọc – Review sách: https://bit.ly/2L8GeQx
  ► Tư Vấn Tình Cảm: https://bit.ly/2KZS7cN
  ———————————————————————————–
  ❤️ Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi. Chúc bạn luôn Vui vẻ, hạnh phúc và Thành công!❤️

Chặn video 18 trên Youtube, chặn các video không cho trẻ xem

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9715 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chặn video 18 trên YouTube, chặn các video không cho trẻ xem sẽ giúp bạn kiểm soát, loại bỏ những nội dung không lành mạnh trên Youtube, ngăn bé tiếp cận

Cách chặn trẻ em xem YouTube trên máy tính của chúng ▷ ➡️ IK4 ▷ ➡️

 • Tác giả: ik4.es
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6878 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách chặn trẻ em xem YouTube trên máy tính của chúng ➡️

Cách ngăn chặn các video không phù hợp với trẻ em trên YouTube

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9257 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn các bậc phụ huynh Cách ngăn chặn các video không phù hợp với trẻ em trên YouTube giúp bố mẹ có thể an tâm cho con sử dụng để học tập cũng như giải trí với thao tác vô cùng đơn giản.

6 cách khóa trẻ em trên YouTube

 • Tác giả: trainghiemso.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5889 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là cách giới hạn thời gian YouTube, kiểm soát thời gian xem trên ứng dụng YouTube đối với trẻ.

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids

 • Tác giả: support.google.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7557 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc sử dụng các chế độ cài đặt và kiểm soát của cha mẹ, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids để chặn kênh hoặc bật các lợi ích c

Hai cách bảo vệ trẻ em khi xem video trên YouTube

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6651 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: YouTube là một kho tàng vô tận những video để trẻ em có thể thoải mái khám phá và học tập. Nhưng cũng cần phải cân nhắc vì bất cứ lúc nào trẻ cũng có thể tiếp xúc với các video không phù hợp.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Thủ Thuật youtube

Xem Thêm  Cách chỉnh sửa video trên youtube giúp bạn kiếm tiền tỷ - cách edit youtube