ស្រីឆ្នាស់ប៉ះប្រុសឆ្នើម [ភាគ៨]| Chinese Drama | Saknaz Entertainment

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណល SAKNAZ ENTERTAINMENT !
សូមរីករាយទស្សនាខ្សែភាពយន្ត”The Big Boss” បែបសង្ខេបនេះទាំងអស់គ្នា!
សូមអធ្យាស្រ័យផងប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គង។
កុំភ្លេចឡែក សាប់ក្រាប់ឆាណែលអេតមីនផង ! សូមអរគុណ !
#សម្រាយរឿង
#YouthDrama
#SaknazEntertainment

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

I do not own any videos and images using in this video, or have intention to steal the owner copyrighted materials. And what I’ve been using is in accordance with the law of Fair Use of YouTube Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!

Why Ben Affleck Is IN AWE of Jennifer Lopez
Why Ben Affleck Is IN AWE of Jennifer Lopez

Ben Affleck says he’s ‘in awe’ of Jennifer Lopez’s impact on representation in the entertainment industry, especially for women of Read more

WE are PREGNANT❤️ | Ss Vlogs :-
WE are PREGNANT❤️ | Ss Vlogs :-

For any queries or feedback please mail us to sambhavnasethentertainment@gmail.com Or you can send letters to me at C-202, New Read more

2021 Emmy Awards Recap: The Big Winners | Entertainment Weekly
2021 Emmy Awards Recap: The Big Winners | Entertainment Weekly

It was a shiny night for England-set shows and British actors at the Emmys. Apple TV+'s Ted Lasso, which led Read more

🔴 2021 Emmy Awards: Red Carpet Live | September 19, 6PM ET | Entertainment Weekly
🔴 2021 Emmy Awards: Red Carpet Live | September 19, 6PM ET | Entertainment Weekly

Watch interviews with TV’s biggest stars live at the 2021 Emmy Awards with hosts Jeremy Parsons and Janine Rubenstein. Subscribe Read more

20 comments

  1. អាពីអ្នកបងប្អូននិងកំប្លែងជាងគេ